onur air flypgs ucak bileti en ucuz uçak bileti ordu haberleri sesli site ehliyet sınav soruları çöz antalya rent a car ucuz sunexpress pegasus
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-05-13 เปิดอ่านแล้ว : 443 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
ประจำปีงบประมาณ 2558
------------------------
ด้วยทางโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน
จึงอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
2.3 ต้องไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โทร. 053-173677 ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว โดยขอรับได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
4.2 สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ พร้อมทั้งนำต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย
4.3 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งนำต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 1 ฉบับ
4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.8 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก เขียนคำว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด หากผู้สมัครสอบคัดเลือก จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก มีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินศักยภาพ โดยกำหนดหลักสูตรการคัดเลือกดังนี้
6.1 สอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 100 คะแนน
6.2 สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
7. วัน เวลา และสถานที่สอบ
จะทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดเวลา ดังนี้
วัน เวลา วิชา คะแนน (100)
16 พฤษภาคม 2558
09.00 – 12.00 น. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
13.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
สถานที่สอบ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้
8.1 ได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8.2 ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9. การประกาศขึ้นบัญชี ผู้คัดเลือกได้
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก จะประกาศผลการคัดเลือก และขึ้นบัญชีได้ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก โดยประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนสอบรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าอยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคคะแนนภาคความเหมาะสม กับตำแหน่งอยู่ในลำดับ สูงกว่า ถ้าคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบอยู่ในลำดับสูงกว่า
บัญชีผ่านการเลือกสรรได้ให้ใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
10. การแต่งตั้ง
ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ ในประกาศผลการคัดเลือก ผลการคัดเลือกแยกเป็นรายตำแหน่ง และแต่งตั้งครั้งแรกจะแต่งตั้งตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในครั้งนี้ หากผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่สามารถเข้ารับการแต่งตั้งได้ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ จะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปแทนผู้คัดเลือกได้ที่ขึ้น บัญชีไว้ แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งแรกหากไม่มีการยกเลิกบัญชีจะได้รับการแต่ง ตั้งเป็นคราวๆ เมื่อมีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนว่างลง
11. เงื่อนไขการจ้าง
11.1 จ้างในอัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เฉพาะปีงบประมาณ 2558 เท่านั้น
11.2 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
11.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง
11.4 สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลา 4 เดือน 14 วัน เมื่อครบกำหนดจะมีการประเมินตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 หากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจได้รับการพิจารณาจ้างต่อหากไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้เลิกจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แหล่งที่มา :

Tags
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง

ใครว่างไปสมัครเลย! โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูผู้สอน 10 ตำแหน่ง ..(2700)

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา สมัคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2560

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา สมัคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2560..(1732)

แชร์ด่วน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา

แชร์ด่วน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา..(703)

เช็คด่วน! องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 13 อัตรา

เช็คด่วน! องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 13 อัตรา..(617)

เช็ดด่วน! อบจ.สกลนคร รับผู้ช่วยครู 5 อัตรา 14-27 ก.พ. 60

เช็ดด่วน! อบจ.สกลนคร รับผู้ช่วยครู 5 อัตรา 14-27 ก.พ. 60..(1667)

สพป.ชลบุรี เขต 1 รับพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา

สพป.ชลบุรี เขต 1 รับพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา..(622)

เช็คด่วน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับลูกจ้างชั่วคราว

เช็คด่วน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับลูกจ้างชั่วคราว..(1390)

สพป.พิจิตร รับบุคลากรวิทย์-คณิต 3 อัตรา 14-22 ก.พ.60

สพป.พิจิตร รับบุคลากรวิทย์-คณิต 3 อัตรา 14-22 ก.พ.60..(1018)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
sesli site http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com