onur air flypgs ucak bileti en ucuz uçak bileti ordu haberleri sesli site ehliyet sınav soruları çöz antalya rent a car ucuz sunexpress pegasus
เกณฑ์ย้ายครูใหม่ ต้องอยู่โรงเรียนเดิม 4 ปี มีผลตั้งแต่ ม.ค. 59
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

เกณฑ์ย้ายครูใหม่ ต้องอยู่โรงเรียนเดิม 4 ปี มีผลตั้งแต่  ม.ค. 59

เกณฑ์ย้ายครูใหม่ ต้องอยู่โรงเรียนเดิม 4 ปี มีผลตั้งแต่ ม.ค. 59

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-07-23 เปิดอ่านแล้ว : 15783 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

เกณฑ์ย้ายครูใหม่ ต้องอยู่โรงเรียนเดิม 4 ปี มีผลตั้งแต่ ม.ค. 59

วันนี้(23 กรกฎาคม 2558) ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยผลประชุม ก.ค.ศ. 8/2558 ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการการเห็นชอบหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ในประเด็นที่สำคัญ โดยสรุป ดังนี้

เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การย้ายข้าราชการครู สพฐ.

ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สายงานการสอน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายสามารถยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่กำหนดไว้เดิม ตามหลักเกณฑ์ ว8/2549 ได้อีกเพียง 1 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 หลังจากนั้นให้ยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่กำหนดใหม่นี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่ มีดังนี้

- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มี 3 กรณี คือ

1) การย้ายกรณีปกติ เป็นการย้ายตามคำร้องขอย้าย สามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี โดยให้ยื่นคำร้องได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว

2) การย้ายกรณีพิเศษ เป็นการย้ายตามคำร้องขอย้าย สามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี พร้อมหลักฐานของทางราชการหรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ความเห็นและคำรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

3) การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา หรือเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

3.1 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ให้คำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของทางราชการ และความเป็นธรรมแก่ผู้นั้นด้วย โดยให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนมีการดำเนินการย้าย

3.2 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ พิจารณาย้ายผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอกตรงตามความจำเป็นไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาใหม่ได้ โดยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ

3.3 การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ เห็นว่าสถานศึกษาใดมีอัตรากำลังเกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นตำแหน่งที่มีคนครองให้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

3.4 การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้พิจารณาจากคำร้องขอย้าย หรือหากมีกรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีคำร้องขอย้าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย

- คุณสมบัติผู้ขอย้ายกรณีปกติ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ (ครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู 2 ปี = 4 ปี) และไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา ส่วนการย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ

- การพิจารณาคำร้องขอย้าย

1) การย้ายกรณีปกติ ให้ใช้พิจารณาย้ายปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ อาจพิจารณาการย้ายมากกว่า 1 ครั้งก็ได้ และใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน

2) การย้ายกรณีพิเศษ ให้ใช้พิจารณาได้ตลอดปี

3) การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้ใช้พิจารณาได้ตลอดปี

- องค์ประกอบการพิจารณาย้าย ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ โดยพิจารณาจาก

1) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา

2) ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน

3) ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน

4) สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน

5) เหตุผลการขอย้าย

6) ความอาวุโสตามหลักราชการ

7) ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขอบคุณข่าวจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

----------------------------------------- ข่าวจากเดลินิวส์-------------------------------------

"ณรงค์" เผยบอร์ด ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู พร้อมคลอดเกณฑ์ใหม่สอบบรรจุครูผู้ช่วย กำหนดให้สมัครสอบได้แห่งเดียว สกัดทุจริต-รับจ้างเข้าสอบ

วันนี้ (23 ก.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยหลักเกณฑ์เดิมกำหนดไว้ว่า การยื่นคำร้องขอย้ายจะต้องเป็นครูครบ 1 ปี ถึงจะทำเรื่องขอย้ายได้ แต่หลักเกณฑ์ใหม่ คือ กรณีขอย้ายปกติ จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย กว่า 24 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ โดยเป็นครูผู้ช่วย 2 ปี และ ครู 2 ปี รวม 4 ปี ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา ส่วนการย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายและต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ สำหรับการย้ายกรณีพิเศษและการย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทาง ราชการ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม " เหตุผลของการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพราะเห็นว่าหากครูยื่นคำร้องขอย้ายบ่อยผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน เพราะต้องเปลี่ยนครู ทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สามารถยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้เดิม ตามหลักเกณฑ์ ว8/2549 ได้อีกเพียง 1 ครั้ง คือ ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 และให้ยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่นี้ ในเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. โดยหลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยให้รวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควร เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบตามหลักสูตรที่กำหนด และต้องสอบทุกภาคในคราวเดียวกัน อีกทั้งการประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย จะกำหนดให้สมัครได้เพียงแห่งเดียวไม่วิ่งสมัครหลายที่เหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. โดยให้ดำเนินการได้เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันแล้ว ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หรือ มีผู้สอบแข่งขันไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่าง ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดไม่ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันก็ไม่สามารถขอราย ชื่อผู้สอบแข่งขันของเขตอื่นได้ โดยให้หลักเกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้ทันที พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ สพฐ.กำลังขาดครู จำนวน 8,000 อัตรา คาดว่าเปิดรับสมัครสอบประมาณเดือนกันยายนนี้ ซึ่งการปรับหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยใหม่ โดยเฉพาะการกำหนดให้สมัครได้ที่เดียวนั้น เพื่อป้องกันการทุจริต เพราะที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้ผู้สมัครวิ่งสมัครสอบได้หลายที่ จึงทำให้มีผู้รับจ้างสอบเกิดขึ้น และเมื่อประกาศผลสอบก็มีรายชื่อสอบได้ถึงสองที่.“

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/336830

แหล่งที่มา :

Tags
เกณฑ์ย้ายครูใหม่
ต้องอยู่โรงเรียนเดิม
4
ปี
มีผลตั้งแต่
ม.ค.
59
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

ชงปี62สอบตั๋วครูวัด11มาตรฐานความรู้

ชงปี62สอบตั๋วครูวัด11มาตรฐานความรู้..(415)

ชงเกณฑ์ใหม่ สอบครูผู้ช่วย ไม่ใช้คะแนน ภาค ก ในการเรียงลำดับ

ชงเกณฑ์ใหม่ สอบครูผู้ช่วย ไม่ใช้คะแนน ภาค ก ในการเรียงลำดับ..(514)

เผยเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยแนวใหม่ ให้ส่วนกลางสอบภาค ก

เผยเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยแนวใหม่ ให้ส่วนกลางสอบภาค ก..(662)

ก.ค.ศ.เผย ครูสนใจยื่นขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่เพียบ!

ก.ค.ศ.เผย ครูสนใจยื่นขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่เพียบ!..(1939)

"13 หลุมดำ" การศึกษาของ "ประเทศไทย"..(11826)

อ่านที่นี่! ทำความเข้าใจ วิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่ แบบละเอียด

อ่านที่นี่! ทำความเข้าใจ วิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่ แบบละเอียด..(14409)

ศธ.โละการประกันคุณภาพภายใน ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯประกันคุณภาพ กศ.ฉบับใหม่/คาดประกาศใช้ปีงบฯ 61

ศธ.โละการประกันคุณภาพภายใน ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯประกันคุณภาพ กศ.ฉบับใหม่/คาดประกาศใช้ปีงบฯ 61 ..(16413)

ไลน์ครูรุมจวกคูปอง! โวยหลักสูตร ‘แซ่บอย่างเป็นทางการ’ แจกชีตสอน ‘นวดหน้า-เขียนคิ้ว’

ไลน์ครูรุมจวกคูปอง! โวยหลักสูตร ‘แซ่บอย่างเป็นทางการ’ แจกชีตสอน ‘นวดหน้า-เขียนคิ้ว’..(6892)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
sesli site http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com