onur air flypgs ucak bileti en ucuz uçak bileti ordu haberleri sesli site ehliyet sınav soruları çöz antalya rent a car ucuz sunexpress pegasus
คลอดแนวปฏิบัติให้ร.ร.สอน′หน้าที่พลเมือง-กฎหมายใกล้ตัว′
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

คลอดแนวปฏิบัติให้ร.ร.สอน′หน้าที่พลเมือง-กฎหมายใกล้ตัว′

คลอดแนวปฏิบัติให้ร.ร.สอน′หน้าที่พลเมือง-กฎหมายใกล้ตัว′

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-06-15 เปิดอ่านแล้ว : 302 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

คลอดแนวปฏิบัติให้ร.ร.สอน′หน้าที่พลเมือง-กฎหมายใกล้ตัว′

คลอดแนวปฏิบัติให้ร.ร.สอน′หน้าที่พลเมือง-กฎหมายใกล้ตัว′

         นายกมล  รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2558สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกแนวปฏิบัติให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง โดยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี


         เน้นในเรื่องของความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ความปรองดอง สมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเอง


         พร้อมให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้รู้จักปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความสุข


         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจ รู้จักการวิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง โดยกฎหมาย และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเรื่องของการเคารพและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน ที่จะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความสงบสุข


         เลขาธิการ กพฐ. กล่าวด้วยว่า ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอธิบาย และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขต้องเคารพกฎหมายถึงจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุข


         ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้สอนให้เด็กศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก    เป็นกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆ ที่สำคัญต่อประเทศชาติตลอดจนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมโลก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี


         “สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  นอกจากจะเป็นสาระที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้ว ผู้เรียนยังจะมีลักษณะและความสำคัญของการ เป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ การปลูกฝังค่านิยม   ด้านประชาธิปไตย ตลอดจนเข้าใจบทบาท สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกอีกด้วย”

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

แหล่งที่มา :

Tags
คลอดแนวปฏิบัติให้ร.ร.สอน′หน้าที่พลเมือง-กฎหมายใกล้ตัว′
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

โหลดไปอ่านด่วน! ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังคับใช้ 24 สิงหาคม 2560

โหลดไปอ่านด่วน! ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังค..(1320)

ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2.32

ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2...(724)

สถานี ก.ค.ศ. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

สถานี ก.ค.ศ. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ..(1684)

พระเทพฯทรงให้กำลังใจครูโรงเรียนผลโอเน็ตต่ำ

พระเทพฯทรงให้กำลังใจครูโรงเรียนผลโอเน็ตต่ำ..(9846)

ข่าวดี! รมว.ศธ.สั่งสพฐ.เคลียร์หนี้ค่าน้ำ-ไฟโรงเรียน

ข่าวดี! รมว.ศธ.สั่งสพฐ.เคลียร์หนี้ค่าน้ำ-ไฟโรงเรียน..(595)

สมศ.ประเมินรอบ4มี 5ระดับคุณภาพ

สมศ.ประเมินรอบ4มี 5ระดับคุณภาพ..(1352)

เล็งให้อำนาจอกศจ.โยกย้ายข้าราชการในจังหวัด

เล็งให้อำนาจอกศจ.โยกย้ายข้าราชการในจังหวัด..(418)

สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก หากต้อนรับใหญ่โต กลับทันที

สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก หากต้อนรับใหญ่โต กลับทันที..(24359)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
sesli site http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com