onur air flypgs ucak bileti en ucuz uçak bileti ordu haberleri sesli site ehliyet sınav soruları çöz antalya rent a car ucuz sunexpress
การประชุม คกก.อำนวยการปฏิรูปการศึกษา 7/2558
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

การประชุม คกก.อำนวยการปฏิรูปการศึกษา 7/2558

การประชุม คกก.อำนวยการปฏิรูปการศึกษา 7/2558

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-06-04 เปิดอ่านแล้ว : 259 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

การประชุม คกก.อำนวยการปฏิรูปการศึกษา 7/2558

กระทรวงศึกษาธิการ -

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยได้หารือร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานการกำหนดขนาดห้องเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการยกเลิกการสอบ LAS ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หารือร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้เสนอ เพื่อให้มีหน่วยงานหลักของประเทศที่จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ รวมทั้งเป็นการกำหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาชาติ วางแผนการผลิตกำลังคนของชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อเสนอแนะในการของบประมาณด้านการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ตลอดจนให้ความเห็นชอบกฎหมาย ตลอดจนการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย การกำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาและพัฒนามนุษย์ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ แทน สกศ.ในอนาคต

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ" โดยมี "คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ (คศม.)"  ประกอบด้วยกรรมการ 25 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ที่ผ่านมา สกศ.ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.นี้มีความรอบคอบและชัดเจนมากขึ้น ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมครั้งนี้ได้พิจารณา

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่าควรปรับแก้ โดยเฉพาะในบทเฉพาะกาล เช่น การให้คณะกรรมการสภาการศึกษาทำหน้าที่คณะกรรมการนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสามารถให้ประธาน รองประธาน และกรรมการที่มาจากผู้แทนองค์กร ทำหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติไปพลางก่อนได้ เพราะองค์ประกอบขาดเพียงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น

ส่วนข้อเสนอของกรรมการบางท่านในการจัดตั้งสถาบันวิจัย เพื่อทำหน้าที่วิจัยด้านการศึกษาและพัฒนามนุษย์นั้น ที่ประชุมเห็นควรให้รวมอยู่ในกลุ่มนิติการของสำนักงานฯ โดยอาจเพิ่มบุคคลดำเนินการด้านการวิจัยโดยเฉพาะ และให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการวิจัยที่มีอยู่แล้ว เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แล้วให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป

รับทราบความก้าวหน้าการกำหนดขนาดห้องเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2558 ได้เห็นชอบให้มีการกำหนดขนาดห้องเรียนใหม่ โดยปรับขนาดห้องเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาเป็น 30 คนต่อห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็น 40 คนต่อห้องเรียน โดยมีกรอบการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อลดขนาดห้องเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มขนาดห้องเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้สำรวจข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนปรับขนาดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมและใกล้เคียงกันมากขึ้น โดยข้อมูลในปีการศึกษา 2557 พบว่ามีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวนทั้งสิ้น 30,922 โรง แบ่งเป็น 7 ขนาด คือ

ขนาดที่ 1 จำนวนนักเรียน 120 คนลงมา จำนวน 15,506 โรงเรียน

ขนาดที่ 2 จำนวนนักเรียน 121-200 คน จำนวน 6,728 โรงเรียน

ขนาดที่ 3 จำนวนนักเรียน 201-300 คน จำนวน 3,669 โรงเรียน

ขนาดที่ 4 จำนวนนักเรียน 301-499 คน จำนวน 2,368 โรงเรียน

ขนาดที่ 5 จำนวนนักเรียน 500-1,499 คน จำนวน 1,944 โรงเรียน

ขนาดที่ 6 จำนวนนักเรียน 1,500-2,499 คน จำนวน 386 โรงเรียน

ขนาดที่ 7 จำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป จำนวน 321 โรงเรียน

โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อปรับขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม คือ วางแผนการปรับขนาดห้องเรียนให้เหมาะสมและใกล้เคียงกันมากขึ้นใน 5 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกระดับและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเดิมให้เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตลอดจนปรับลดขนาดห้องเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษให้เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีการประสานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ในการปรับเกณฑ์นักเรียนต่อห้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างค่านิยมใหม่ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเชื่อมั่นโรงเรียนดีใกล้บ้าน และสร้างค่านิยมใหม่ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ยอมรับที่จะปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม

รับทราบความก้าวหน้าการยกเลิกการสอบ LAS ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

ขณะนี้ สพฐ.ได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบเกี่ยวกับ การยกเลิกการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา (Local Assessment System : LAS) ในระดับชั้น ป.2 ป.4-5 ม.1-2 และ ม.4-5 พร้อมทั้งแจ้งผ่านทางระบบ Examination Process Communication Channel : EPCC ซึ่งเป็นระบบสื่อสารการประเมินกับเขตพื้นที่การศึกษา และได้ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Item Banks) 2) พัฒนาโปรกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบออนไลน์ (Online Testing System) 3) พัฒนาศักยภาพครูในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เช่น การสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ การประเมินความสามารถด้านการคิด  4) จัดทำเอกสารส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน


แหล่งที่มา :

Tags
การประชุม
คกก.อำนวยการปฏิรูปการศึกษา
7/2558
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

"มีชัย"ย้ำกก.อิสระฯยึดม.54 ปฏิรูปศึกษา ..(535)

สั่งก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์บริหารงานบุคคลในพื้นที่

สั่งก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์บริหารงานบุคคลในพื้นที่..(880)

จี้ยุบสมศ.ดีกว่า อยู่ศธ.-ถอยหลังเข้าคลอ

จี้ยุบสมศ.ดีกว่า อยู่ศธ.-ถอยหลังเข้าคลอ..(4079)

ด่วนที่สุด!  ขรก.-ลูกจ้าง ตรวจสอบสิทธิเบิกค่ารักษา ก่อน 30 มิ.ย. 2560 อ่านขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่นี่!

ด่วนที่สุด! ขรก.-ลูกจ้าง ตรวจสอบสิทธิเบิกค่ารักษา ก่อน 30 มิ.ย. 2560 อ่านขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่..(34318)

ด่วน! กลุ่มครูร้องเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ กระบทบครู 3กลุ่ม ชี้ควรเยียวยาเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์

ด่วน! กลุ่มครูร้องเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ กระบทบครู 3กลุ่ม ชี้ควรเยียวยาเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ ..(8616)

สกสค.เดินหน้าทวงหมื่นล้านคืนจากออมสิน

สกสค.เดินหน้าทวงหมื่นล้านคืนจากออมสิน..(2452)

รมว.ศธ.แนะ กิจกรรม PLC ไม่ใช่การบรรยายหรือเวิร์คช็อปเท่านั้น

รมว.ศธ.แนะ กิจกรรม PLC ไม่ใช่การบรรยายหรือเวิร์คช็อปเท่านั้น..(6622)

เลขาฯ กพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.โรงเรียนดัง เรียก 4 แสน รับเข้า ม.1

เลขาฯ กพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.โรงเรียนดัง เรียก 4 แสน รับเข้า ม.1 ..(786)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
sesli site http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com