onur air flypgs ucak bileti en ucuz uçak bileti ordu haberleri sesli site ehliyet sınav soruları çöz antalya rent a car ucuz sunexpress pegasus
คนจะสอบครูต้องอ่าน!!แนวทางหลักเกณฑ์ฯ การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

คนจะสอบครูต้องอ่าน!!แนวทางหลักเกณฑ์ฯ การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

คนจะสอบครูต้องอ่าน!!แนวทางหลักเกณฑ์ฯ การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-10-19 เปิดอ่านแล้ว : 23100 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

คนจะสอบครูต้องอ่าน!!แนวทางหลักเกณฑ์ฯ การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุมก.ค.ศ. เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้มีการจัดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ รวมทั้งเพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูเพียงพอต่อความต้องการ และทันกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยแนวทางที่จะปรับปรุง สรุปดังนี้

1. การสอบแข่งขัน แบ่งเป็นภาค ก   ภาค ข  และภาค ค

2. ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน
   - ภาค ก
 ให้ ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการสอบ
   - ภาค ข และ ภาค ค  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำเนินการสอบ

3. กำหนดวันเวลาในการสอบ
   -
ภาค ก  ให้ ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เป็นผู้กำหนดวันเวลาในการสอบ
   - ภาค ข และ ภาค ค  ให้ส่วนราชการ เป็นผู้กำหนดวันเวลาในการสอบ

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
   - ภาค ก

     1) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30
     2
) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
     3) ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ. ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
  - ภาค ข และ ภาค ค  กำหนดเหมือนภาค ก แต่เพิ่มอีก 1 ข้อ คือ "ต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี"

5. หลักสูตรการสอบแข่งขัน แบ่งออก เป็น 3 ภาค
   - ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
   - ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
   - ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
   - ภาค ก  ค่าธรรมเนียม 200 บาท
   - ภาค ข และ ภาค ค  ค่าธรรมเนียม 300 บาท

7. การดำเนินการสอบ ภาค ก  ภาค ข  และ ภาค ค
   1) ประกาศรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
   2) รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ไม่เว้นวันหยุดฯ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือยื่นสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์
   3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติฯ
   4) ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
   5) ผู้ดำเนินการสอบฯ อาจตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

8. เกณฑ์การตัดสิน
   - ภาค ก  ใช้เกณฑ์ “ผ่าน” โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านให้
   - ภาค ข และ ภาค ค  ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้

9. การประกาศรายชื่อ
   - ภาค ก
 ให้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และให้ออกหนังสือรับรองผลให้แก่ผู้สอบผ่าน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ ภาค ข และ ภาค ค
   - ภาค ข และ ภาค ค  ให้ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค จากมากไปหาน้อย

10. อายุหนังสือรับรองผลการสอบ ภาค ก   หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ให้ใช้ได้ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯแล้ว หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ทุกฉบับ ที่ออกก่อนวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นอันยกเลิก

11. อายุการขึ้นบัญชี   บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามประกาศการขึ้นบัญชีฯ

12. การเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
   1) ครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขัน ก่อนการเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 15 วัน
   2) ครั้งต่อๆ ไป ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ทำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน


ที่มา : ข่าวสำนักรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

แหล่งที่มา :

Tags
คนจะสอบครูต้องอ่าน!!แนวทางหลักเกณฑ์ฯ
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
ปี
พ.ศ.
๒๕๖๐
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

เช็คด่วน! 23 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น ปี 2560

เช็คด่วน! 23 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น ปี 2560..(23570)

เช็คด่วนที่นี่! 3 จังหวัดเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 สังกัด อปท. จำนวน 316 อัตรา

เช็คด่วนที่นี่! 3 จังหวัดเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 สังกัด อปท. จำนวน 316 อัตรา ..(8804)

แชร์ด่วน! เตรียมใช้เกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วยปี 61 พร้อมปรับรูปแบบการสอบครูผู้ช่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

แชร์ด่วน! เตรียมใช้เกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วยปี 61 พร้อมปรับรูปแบบการสอบครูผู้ช่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน..(9285)

เช็คด่วน! 15วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดอปท. (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)

เช็คด่วน! 15วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดอปท. (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)..(50929)

แชร์ด่วน! อบจ.ระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู 62 อัตรา และพนักงานจ้าง 51 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 24 พ.ค. 2560

แชร์ด่วน! อบจ.ระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู 62 อัตรา และพนักงานจ้าง 51 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 24 พ.ค. 2560..(4658)

  แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที..(116380)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 19 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 19 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(57274)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 15 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 15 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(11109)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
sesli site http://www.seslichatvip.com ehliyet sınav soruları http://www.ehliyetsinavionline.com antalya rent a car http://www.estrentacar.com